Akreditace na VŠE

Akreditace na VŠE

Přehled aktualizací

2. 2. 2024
osoby: přepracování zadávání publikací, proveďte import z InSIS a zkontrolujte si publikace v životopisu
2. 12. 2022
Příprava na novou metodiku NAÚ
osoby: evidence H-Index v ohlasech publikací
28. 4. 2022
Přidána podpora pro cíle učení
plány: curriculum maps
7. 9. 2021
kurzy: aktualizace importu z InSIS
8. 9. 2020
Akreditace: přidáno datum schválení senátem
29. 6. 2020
Rozšířené možnosti výběru v seznamu akreditací
15. 6. 2020
Aktualizace importu plánů a sylabů (změny v InSIS)
16. 4. 2020
Detail osoby zobrazuje seznam všech předmětů, které garantuje v programech VŠE.
7. 1. 2020
Excel: úprava formuláře Rozhodnutí o udělení vnitřní akreditace
Úprava importu plánů vzhledem ke změnám v InSIS
18. 11. 2019
Impakt faktor je nově uveden u citace literatury (při editaci životopisných údajů se zobrazuje po najetí myší na konci citace publikace)
8. 11. 2019
Úprava importu plánů vzhledem ke změnám v InSIS
11. 9. 2019
Nová verze hlášení pro NAÚ
program: evidence přiděleného kódu ISCED F - NAÚ
25. 3. 2019
Excel: úpravy formulářů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
8. 3. 2019
Rozšířené filtrování přehledu akreditací
11. února 2019
Zásadní úprava aplikace - podpora habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
28. ledna 2019
akreditace: přidána podpora pro nahrávání příloh k akreditacím
V testovací verzi je čas synchronizace dat uveden v červeném rámečku.
24. ledna 2019
programy: odborná praxe u profesních programů, tabulka B-IV
17. ledna 2019
akreditace: během kontroly neuzavřené akreditace jsou automaticky vymazána zaměstnání na VŠ, která již skončila - zkontrolujte případné prodloužení smlouvy, příp. upravte životopis osoby
7. prosince 2018
Excel: garant a předkladatel akreditace mohou stáhnout všechny tabulky najednou (pozor, generování je časově náročné)
30. listopadu 2018
akreditace: zjednodušeno hlášení v kontrole osob u doktorského studia, kteří nepřikládají formulář C-i
29. listopadu 2018
Osoby: u doktorského studia lze v seznamu personálního zajištění odlišit, zda se pro školitele má generovat CV (10 vybraných)
2. listopadu 2018
podpora editace místa uskutečňování u studijního programu
úprava názvů vybraných vedlejších specializací
14. října 2018
úprava aplikace pro vedlejší specializace
12. října 2018
Excel: nastavení správné výšky řádků (vývojová verze externí komponenty)
2. října 2018
Excel: oprava chyby s neplatností souboru (chyba v nové verzi externí komponenty)
úprava přihlašování přes EduID (po aktualizaci Výpočetním centrem)
5. září 2018
akreditace: podpora zadávání data rozhodnutí vědecké rady fakulty, RVH, začátku a konce platnosti
programy: nové oblasti vzdělávání - Mediální a komunikační studia, Právo
Excel: tisk rozhodnutí RVH (z formuláře schváleného programu)
6. srpna 2018
plány: podpora přidávání témat VŠKP (z formuláře pro hledání VŠKP při editaci)
plány: úprava zobrazení VŠKP v Excelu B-II
13. července 2018
akreditace: historie akreditací (průběžná archivace verzí, zamknutí akreditace před hodnocením, ...)
programy: hodnocení programů (akreditace odeslána k hodnocení, hodnotitel nastaven v akreditaci)
osoby: oprava vymazání osob, které se v programu nepodílí na výuce
historie: u akreditace lze tlačítkem Historie uložit průběžnou verzi a ukončit editaci aj. změny stavu akreditace (nutné oprávnění garanta nebo předkladatele akreditace)
hodnocení: po ukončení editace akreditace (viz historie výše) může hodnotitel vyplnit hodnocení programu, export do Excelu
11. července 2018
kurzy: oprava zobrazování počtu hodin u kombinované formy studia (nikoliv týdně, ale za období)
kurzy: zobrazení počtu hodin konzultací (součet přednášky a cvičení) a kontaktu na vyučujícího u kombinované formy studia
19. června 2018
plány: nevypisuje se (nadbytečná) podmínka splnění skupiny předmětů povinných
15. června 2018
kurzy: podpora řazení seznamu kurzů podle identu nebo typu kurzu
6. června 2018
kurzy: podpora importu kurzů, které v katalogu nebyly řádně aktivovány
30. května 2018
plány: filtrování seznamů při importu podle odpovídajícího programu (dokt. studium, specializace ...)
22. května 2018
programy: zjednodušení formuláře pro akreditaci vedlejší specializace (viz akreditace)
Excel: zjednodušení formulářů pro akreditaci vedlejší specializace
22. května 2018
akreditace: redesign rozhraní, sjednocení přehledu akreditací pro zobrazení a editaci
akreditace: v editaci rozlišení, zda se jedná o akreditaci vedlejší specializace
předměty: nastavení podílů vyučujících na výuce garantem
18. května 2018
životopisné údaje: schovány dohody na VŠE, pokud je zároveň pp
16. května 2018
Příprava podílů na výuce - aktualizace kurzů, zákaz modifikace garanty programů
11. května 2018
programy: u NMS editace vedlejších specializací (ve výchozím stavu povoleny všechny)
Excel: úprava C-I Personální zabezpečení - zarovnání výšky řádků
Excel: rozdělování vybraných dlouhých polí v Excelu (požadavek na dělení konkrétních dlouhých polí můžete zaslat)
9. května 2018
životopisné údaje: doplněny údaje o osobách s rolí InSIS "Externí vyučující" (např. budoucí učitelé) a "Člen externího orgánu" (např. členové oborové rady)
Excel: drobné úpravy (A-I pole předkládá, B-IIa šířka tabulky uzpůsobena na stránku)
8. května 2018
Excel: oprava výpisu odborného zaměstnání v Excelu C-I
akreditace: kontrola akreditace zobrazuje výsledky kontroly zaměstnání osob
7. května 2018
životopisné údaje: rozšíření/doplnění citace literatury
3. května 2018
plány: podpora pro mazání skupin v editaci plánu; doporučujeme mazat jen ve výjimečné situaci, funkcionalitu zkoušejte na testu
akreditace: kontrola akreditace maže předměty a osoby, kteří po aktualizaci plánu již s daným programem nesouvisí
předměty: při zobrazení stránky je provedena kontrola, nadbytečné předměty jsou smazány (načtěte stránku znova)
osoby: při zobrazení stránky je provedena kontrola, nadbytečné osoby jsou smazány (načtěte stránku znova).
2. května 2018
životopisné údaje: povolena editace počtu obhájených VŠKP na VŠE (standardně se načítají jen práce odevzdané v el. podobě, ne starší)
30. dubna 2018
plány: zobrazení skupin a identů v plánech doktorského studia
plány: při reimportu zůstávají zachovány vybraná pole plánu, např. VŠKP
předměty: v seznamu předmětů tlačítko pro hromadnou aktualizaci sylabů z InSIS
26. dubna 2018
předměty: oprava importu předmětů s obecným identem (např. "ODP")
životopisné údaje: drobná vylepšení importu vzdělání a exportu do Excelu C-I
29. dubna 2018
akreditace: lze přiřadit osobu, která akreditaci předkládá, má stejná oprávnění editace jako garant
programy: při zakládání programu se předvyplní některé položky (pravidla a podmínky pro tvorbu, podmínky k přijetí, návaznost), příp. lze stávající text smazat, doplní se vzorový
Excel: doplněny vzorové texty pro C-III a C-IV
24. dubna 2018
akreditace: garanti akreditací mohou provést kontrolu vyplnění dat - volba Kontrola u akreditace (informační charakter)
předměty: úprava importu předmětů, prioritně jsou importovány sylaby ZS 2019/2018, příp. pro období ZS 2018/2019 nebo aktuální
20. dubna 2018
plány: při importu se jako povinné (namísto povinně volitelných) nastavují skupiny sP, hP a nově i oP
životopisné údaje: oprava importu roku habilitace/jmenování
17. dubna 2018
akreditace: aktualizován číselník ISCED-F, včetně názvů oblastí
programy: podpora formy studia "prezenční + kombinovaná"
programy: nové oblasti vzdělávání
plány: import specializací (experimentální)
předměty: spojeny prerekvizity, korekvizity a ekvivalence, úprava importu rozsahu výuky
13. dubna 2018
programy: implementováno určení podílů vyučujících na výuce
10. dubna 2018
osoby: školitelé a členové oborové rady pro doktorské studijní programy v přehledu osob
5. dubna 2018
oddělena data ostré verze akreditace.vse.cz a testovací verze aplikace akreditace-test.vse.cz (synchronizace z ostré verze obvykle přes noc)
životopisné údaje: import vzdělání a zaměstnání je z ostré verze InSIS
5. dubna 2018
plány: podpora doktorského studia
Excel: B-IIb pro doktorské studium
3. dubna 2018
programy: data a formulář Excel D-I Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu systémů
27. března 2018
Excel: u hromadných exportů předmětů a osob tlačítka pro formátování a uložení do PDF
26. března 2018
osoby: hromadný export Excel C-I
předměty: hromadný export Excel C-I
animace tlačítek při déle trvajících operacích
23. března 2018
osoby: redesign, stav vyplnění
životopisné údaje: import vzdělání a zaměstnání online
21. března 2018
drobečková navigace v záhlaví stránky
automatické nastavení výšky v Excelových tabulkách
programy: Přehled řešených projektů, příp. spolupráce s praxí (projekty.vse.cz)
programy: tabulky Excel C-II, C-III a C-IV
osoby: tabulka Excel Seznam
předměty: import Výsledků učení ze Sylabů do Zaměření a obsahu předmětu
plány: témata obhájených závěrečných prací (vskp.vse.cz)
životopisné údaje: import počtu obhájených závěrečných prací z InSIS

Nápovědy v aplikaci akreditace.vse.cz byly vytvořeny v rámci projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342.
Nápovědy v aplikaci akreditace.vse.cz byly vytvořeny v rámci projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342